top of page

Detectie van kwetsbare ouderen

In een zo vroeg mogelijke fase willen we een zo gepast mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan ouderen die hier nood aan hebben en die “onder de radar” blijven.

 

We trachten een zogenaamd 'stepped care' model te hanteren, waarbij we eerst uitgaan van een zo laagdrempelig en goedkoop mogelijke ondersteuning (infopunt en detectie via de D-scope methodiek) om daarna pas, indien dit nodig is, over te gaan tot het aanbieden van professionele zorg (Ouderen ExpertiseTeam).

We organiseren dit op niveau van buurtzorg op verschillende locaties in Zuid-Oost Hageland. 

Lerend Netwerk Levenseinde

 

Dit lerend netwerk heeft als doel om vanuit een multidisciplinair perspectief in te zetten op sensibilisering en competentiebevordering rond vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg in de eerste lijn. Hiermee willen we een antwoord bieden op de verschillende noden die in de regio leven:

  • De mortaliteitscijfers van (kwetsbare) ouderen in het regionaal ziekenhuis zijn hoog en de partners die betrokken zijn rond palliatieve zorg geven aan dat de mogelijkheden die voor handen zijn nl. tijdig het gesprek starten over palliatieve zorg, gebruik maken van een thuisvervangende omgeving als de hospice, … te weinig worden ingezet. 

  • Er werd reeds ingezet op een intern vormingsaanbod voor de medewerkers van de woonzorgcentra en Hospice De Klaproos. Op basis van de evaluatie van dit aanbod is er een pakket samengesteld dat breed toegankelijk wordt gemaakt.

Vanuit de unieke en neutrale positie die het samenwerkingsverband heeft, neemt het in nauw overleg met de partners de rol van organisator op van de kennisdeling. Daarnaast zetten we in op het verbinden van de vele initiatieven rond ‘levenseinde’ door hierover te communiceren en onderling overleg te faciliteren. 

bottom of page